کتاب پروژه های میکروکنترلرهای STM8 به زبان C اثر رضا سعیدی انتشارات باوند

220,000 

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

توضیحات

ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ رﻳﺰﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎیی ﮔﻔﺘﻪ میﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪﺟﺰ CPU ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻣﺪارﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ در داﺧﻞ ﺗﺮاﺷﺔ اﺻﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻣﺪارﻫﺎی واﺳطه ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑـﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧـﺪارد. اﻟﺒﺘـﻪ اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻫمه ﻣﻴﻜـﺮوﻛﻨﺘﺮﻟـﺮﻫـﺎ ﻣـﺸﺎﺑﻪ و ﻳﻜـﺴﺎن ﻧﻴـﺴﺖ و ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻮق ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺪلﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻮگ و آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﺧﺘﺼﺎصیﺗﺮ میﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻛﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و علاقه مندان به میکروکنترلر ﺑـﺮاي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻴﻜـﺮوﻛﻨﺘﺮﻟـﺮ STM8 ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﻪرو ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺘﺎﺑﻲ را میﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی ، ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ و ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح، ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ آﺳﺎن ﺳﺎزد. از اﻳﻦرو ﺑﺮآن ﺷﺪم ﺗﺎ ﻛﺘﺎﺑﻲ را ﺑﺎ ﻧﺎم پروژه های STM8 به زبان C ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﻛﺎر در زﻣﻴنه ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎ و ﭘـﺮوژهﻫـﺎی ﻛـﺎرﺑﺮدي، ﺑـﻪ ﻧﮕـﺎرش درآورم در ﺗﻬیه اﻳﻦ ﻛﺘﺎب از ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﻪﻛـﺎرﮔﻴـﺮي ورودی و ﺧﺮوﺟـی STM8 ﺷﺮوع ﻛﺮده و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﻛﺎرﺑﺮدی دﺳﺘﻮرات دﻳﮕﺮ را وارد ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤلی ﻛﺮده ام ﺗﺎ ﻫمه ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در ﻫــﺮ ﺳــﻄحی ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ از اﻳــﻦ ﻛﺘــﺎب اﺳــﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨــﺪ.

نویسنده رضا سعیدی ساعدی
ناشر باوند
شابک 9786229885673
موضوع میکروکنترلر ها
زبان نوشتار فارسی
قطع وزیری
نوع جلد شومیز
چاپ شده در ایران
تعداد صفحه 473