حراج!

آموزش مدلسازی قطعات در Solidworks – پارت 1 نشر نوین پندار

20,000 

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

شناسه محصول: 576520 دسته:

توضیحات

عناوین موجود در این مجموعه : فصل اول : مقدمه ای بر SolidWorks>> آشنایی با محیط SolidWorks فصل دوم : طرح دو بعدی  – (Sketch)بخش اول >> تولید یک طرح دو بعدی و انواع رنگ قید گذاری>> نحوه ترسیم مستطیل و قید گذاری آن>> نحوه ترسیم دایره و قید گذاری آن>> نحوه ترسیم قطاع یک دایره و قید گذاری آن>> مروری بر قید گذاری>> تمرین>> نحوه ترسیم چند ضلعی منتظم و قید گذاری آن>> نحوه ترسیم بیضی و قید گذاری آن فصل سوم : طرح دو بعدی  – (Sketch)بخش دوم    >> منحنی ساده>> منحنی ساختاری>> منحنی با معادله>> کنترل منحنی فصل چهارم : ویرایش  – Sketchبخش اول>> آموزش حک کردن یک متن بر روی شکل سه بعدی>> گرد کردن گوشه ها (Fillet)>> پخ زدن گوشه ها (Chamfer)>> دو لبه کردن (Offset)>> برش خطوط اضافی (Trim) فصل پنجم : ویرایش  – Sketchبخش دوم    >> قرینه سازی (Mirror)>> الگو برداری دایره ای (Circular Pattern)>> الگو برداری خطی (Linear Pattern)>> وارد کردن تصویر و نحوه ایجاد طرح دو بعدی حدودی از آن>> انتقال ، چرخاندن و مقیاس دادن یک طرح دو بعدی>> اصلاح و تعریف یک طرح دو بعدی جهت آماده سازی برای دستورات سه بعدی فصل ششم : حجم دهی طرح دو بعدی>> مقدمه ای بر دستور Extrude>> حجم سازی پیشرفته با Extrude – بخش اول>> حجم سازی پیشرفته با Extrude – بخش دوم>> تمرین حجم سازی با Extrude>> مقدمه ای بر دستور Revolve>> تمرین حجم سازی با Revolve فصل هفتم : ایجاد صفحات مجازی>> نحوه ایجاد صفحات مجازی>> تمرین فصل هشتم : ویرایش طرح های سه بعدی – بخش اول>> آشنایی باFillet  در محیط سه بعدی>> Fillet پیشرفته در محیط سه بعدی>> تنظیمات دستورFillet  و آشنایی با Fillet متغیر و انواع آن>> آشنایی با  Chamferدر محیط سه بعدی>> آشنایی با تنظیمات  Chamferو چگونگی پخ زدن متغیر>> آشنایی باShell  در محیط سه بعدی>> تمرین مربوط به دستور Shell>> آشنایی باRib  در محیط سه بعدی>> تمرین مربوط به دستور Rib فصل نهم : ویرایش طرح های سه بعدی – بخش دوم>> سوراخ کاری در محیط سه بعدی (Hole)>> ایجاد رزوه در محیط سه بعدی>> مقیاس دادن اجسام  (Scale)>> ایجاد دستگاه مختصات مجازی>> برش در محیط سه بعدی (Split)  فصل دهم : 3D Sketch>> آشنایی با 3D Sketch>> نمونه کار با 3D Sketch>> آشنایی با خط برش (Split Line)>> آشنایی با ایجاد منحنی با استفاده از تصویر کردن(Project Curve)>> ایجاد منحنی با استفاده از نقاط موجود (Through Reference Points)>> ایجاد منحنی با استفاده از مختصات دهی (Through XYZ Points)>> مارپیچ (Helix And Spiral)>> تمرین کار با منحنی فصل یازدهم : Sweep>> آشنایی با دستور Sweep>> خط مسیر در دستور Sweep>> روش های انتخاب منحنی و پروفیل (Selection Manager)>> ایجاد  Sweepبا استفاده از خطوط راهنما>> تنظیمات – Sweep بخش اول>> تنظیمات – Sweep بخش دوم>> تنظیمات – Sweep بخش سوم>> تنظیمات – Sweep بخش چهارم>> تنظیمات – Sweep بخش پنجم>> برش و ایجاد رزوه (Sweep Cut)>> برش با ابزار برش توسط Sweep Cut فصل دوازدهم : Loft>> آشنایی با دستور Loft برای ایجاد اجسام پیچیده>> انتخاب پروفیل و ایجاد حجم توسط دستور Loft>> ایجاد Loft با استفاده از خطوط راهنما>> تنظیمات دستور – Loft بخش اول>> تنظیمات دستور – Loft بخش دوم>> ایجاد Loft با استفاده از خط محور یا CenterLine>> تنظیمات دستور – Loft بخش سوم>> تمرین مربوط به  Loftو Sweep فصل سیزدهم : الگو برداری پیشرفته>> الگو برداری خطی (Linear Pattern) – بخش اول>> الگو برداری خطی (Linear Pattern) – بخش دوم>> الگو برداری خطی (Linear Pattern) – بخش سوم>> الگو برداری خطی (Linear Pattern) – بخش چهارم>> الگو برداری خطی (Linear Pattern) – بخش پنجم>> الگو برداری دایروی (Circular Pattern) – بخش اول>> الگو برداری دایروی (Circular Pattern) – بخش دوم>> الگو برداری دایروی (Circular Pattern) – بخش سوم>> قرینه سازی (Mirror) در سه بعد>> الگو برداری تحت یک منحنی (Curve Driven Pattern)>> الگو برداری تحت ابر نقاط (Sketch Driven Pattern)>> الگو برداری تحت جدول نقاط (Table Driven Pattern)>> الگو برداری با انتشار یک طرح در یک صفحه (Fill Pattern)>> الگو برداری متغیر در ابعاد و مسیر (Variable Pattern)>> تمرین مربوط به الگو برداری

زبان فارسی
نوع دیسک DVD9
موضوع مهندسی
مدت زمان ۷۸۰
مرجع صادر کننده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شماره پروانه یا مجوز 8-02147-060938